Cách tham gia nhiệm vụ Kim Cương miễn phí trên Coinmarketcap

Coinmarketcap hiện tại đang cho người dùng tham gia làm nhiệm vụ và thu thập Kim Cương miễn phí, từ đó có thể mua vật phẩm và NFT trên các Dự Án.

Bạn hãy xem hết video này để biết cách tham gia nha.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét