Cách tạo ví Metamask và thêm mạng BSC vào ví Metamask

Hướng dẫn này sẽ giúp bạn biết cách tạo ví Metamask và thêm mạng BSC vào ví Metamask thêm mạng Binance Smart Chain vào ví MetaMask.

Thông số của mạng Binance Smart Chain

- Tên mạng: Binance Smart Chain Mainnet
- URL RPC mới: https://bsc-dataseed.binance.org/
- Mã chuỗi: 56
- Ký hiệu tiền tệ: BNB
- URL trình khám phá khối: https://bscscan.com/

Đăng nhận xét

0 Nhận xét