Cách tạo Máy Ảo để Test USBBoot hay USB Cài Đặt Windows 11

Hướng dẫn này sẽ giúp bạn biết cách tạo Máy Ảo để Test USB BOOT và USB cài đặt Windows 11, xem thử USB mình vừa tạo có hoạt động hay không, thay vì bạn phải khởi động lại Máy Tính nhiều lần để test USB, như vậy sẽ không tốt cho Máy Tính.

Tải phần mềm VMWare WorkStation 16 Pro: tại đây

Đăng nhận xét

0 Nhận xét